Petr Vitek, Impact Hub Prague, Brno & Ostrava

Petr Vitek, Impact Hub Prague, Brno & Ostrava